Будівництво футбольних полів

Ми на­да­є­мо клі­є­н­там по­в­ний ком­плекс бу­ді­ве­ль­них по­с­луг, що за­без­пе­чує збі­ль­шен­ня те­р­мі­ну екс­плу­а­та­ції фу­т­бо­ль­них по­лів зі шту­ч­ни­ми га­зо­на­ми Saltex.
Ми ма­є­мо про­фе­сій­ний пе­р­со­нал для ін­ста­ля­ції шту­ч­них га­зо­нів.
В про­це­сі ін­ста­ля­ції шту­ч­них га­зо­нів ми ви­ко­ри­с­то­ву­є­мо най­су­ча­с­ні­ше об­ла­д­нан­ня і те­х­ні­ку.
Ті­с­на спів­пра­ця з ви­ро­б­ни­ка­ми об­ла­д­нан­ня та ме­ха­ні­з­мів для ін­ста­ля­ції та об­слу­го­ву­ван­ня шту­ч­них га­зо­нів за­без­пе­чує шви­д­ке впро­ва­джен­ня всіх но­ви­нок.

КОНСТРУКЦІЯ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ.

 

В іде­а­лі всі шту­ч­ні га­зо­ни по­вин­ні ма­ти пру­ж­ність як у на­ту­ра­ль­но­го га­зо­ну. Ви­со­та во­р­су шту­ч­ної тра­ви ста­но­вить 55-60 мм. Га­зон вста­но­в­лю­єть­ся без­по­се­ре­д­ньо на ущі­ль­не­ну гра­вій­но-­ще­бе­не­ву ба­зо­ву пі­до­с­но­ву або ас­фальт. По­к­ла­де­на шту­ч­на тра­ва за­си­па­єть­ся пі­с­ком (ви­со­та за­си­п­ки ста­но­вить 10...15 мм), який три­має во­ло­к­но в ве­р­ти­ка­ль­но­му ста­ні, і по­тім гу­мо­ви­ми гра­ну­ла­ми.

 

1. УКЛАДАННЯ ПІДОСНОВИ
 

Враховуючи велику площу футбольного поля, ми рекомендуємо підготувати під настил покриття дренажну систему, що забезпечує відвід води з поверхні покриття. Підготовка підоснови проводиться після геологорозвідувальних робіт з метою визначення характеристик ґрунту й наявність ґрунтових вод під майданчиком, і розробки проектної документації.
Підготовку підоснови можна представити як наступні етапи:
1. Риття котловану глибиною 25-35 см. або підняттям майданчика на 25-35 см.
2. Облаштування опалубки по периметру спортивного майданчика.
3. Укладання наступного шару піском товщиною 8-12 см., утрамбування 3-и тонним вібро-котком.
4. Укладання шару щебеня (фракція 40-70 мм) товщиною 12-15 см.
5. Укладання шару щебеня (фракція 20-40 мм) товщиною 12-15 см.
6. Укладання шару гранітним відсівом (сірим, немитим) товщиною 5-10 см.
7. Вирівнювання поверхні майданчика з нахилом 0,5-1 град., утрамбування 3-и тонним вібро-котком.

 

2. УКЛАДАННЯ ШТУЧНОГО ПОКРИТТЯ
 

Шту­ч­на тра­ва Saltex - це ко­м­фо­р­т­не іг­ро­ве по­к­рит­тя, а та­кож ві­д­мін­на аль­те­р­на­ти­ва на­ту­ра­ль­ній тра­ві. Спор­ти­в­ний шту­ч­ний га­зон, має без­ліч пе­ре­ваг. На ві­д­мі­ну від на­ту­ра­ль­но­го га­зо­ну на ньо­му мо­ж­на про­во­ди­ти іг­ри і тре­ну­ван­ня не за­ле­ж­но від по­го­д­них умов.
Ми про­по­ну­є­мо шту­ч­ну тра­ву ви­ро­б­ни­ц­т­ва ком­па­нії Saltex (Фін­лян­дія).
Фі­р­ма-­ви­ро­б­ник має до­с­від по­с­та­в­ки сво­єї про­ду­к­ції в кра­ї­ни, схо­жі по клі­ма­ту з Укра­ї­ною, то­му до­пу­с­кає про­ве­ден­ня тре­ну­вань на за­зна­че­них си­н­те­ти­ч­них по­к­рит­тях у зи­мо­вий пе­рі­од.
У пред­ста­в­ле­ній шту­ч­ній тра­ві за­сто­со­ва­ний по­лі­е­ти­ле­но­вий ворс, який до­зво­ляє збе­рі­га­ти свої ха­ра­к­те­ри­с­ти­ки в те­м­пе­ра­ту­р­но­му ді­а­па­зо­ні від –40°С до +50°С. Ви­три­мує ба­га­то­ра­зо­ві ци­к­ли за­мо­ро­жу­ван­ня/ро­з­мо­ро­жу­ван­ня, що до­зво­ляє ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти за­зна­че­ну шту­ч­ну тра­ву в кра­ї­нах з мі­ну­со­ви­ми те­м­пе­ра­ту­ра­ми в зи­мо­вий пе­рі­од.

 

3. ВИГОТОВЛЕННЯ ОГОРОДЖЕННЯ

 

Ме­та­ле­ве ого­ро­джен­ня

Ого­ро­джен­ня фу­т­бо­ль­но­го по­ля ви­ма­гає пі­д­ви­ще­ної жо­р­с­т­ко­с­ті че­рез по­с­тій­ні уда­ріи фу­т­бо­ль­ним м'я­чем. Пі­д­ви­ще­на жо­р­с­т­кість се­к­цій до­ся­га­єть­ся за ра­ху­нок по­двій­них го­ри­зо­н­та­ль­них пру­тів бі­ль­шо­го ді­а­ме­т­ра, які ро­з­та­шо­ва­ні по оби­д­ва бо­ки. Для пі­д­ви­щен­ня те­р­мі­нів слу­ж­би, ре­ко­ме­н­ду­є­мо на­ві­шу­ва­ти сі­т­ку в зо­ні "за во­ро­та­ми".
Ого­ро­джен­ня ви­го­то­в­ля­єть­ся з оци­н­ко­ва­них ста­ле­вих пру­тів. За ра­ху­нок ви­ко­ри­с­тан­ня двох по­пе­ре­ч­них пру­тів бі­ль­шо­го ді­а­ме­т­ра во­но має пі­д­ви­ще­ну тве­р­дість. Ого­ро­джен­ня скла­да­єть­ся із се­к­цій. Во­ни з'єд­ну­ють­ся зі сто­в­па­ми за до­по­мо­гою спе­ці­а­ль­них крі­п­лень.
Ого­ро­джен­ня має ви­со­кий по­ка­з­ник сві­т­ло­про­ни­к­но­с­ті. Ця якість осо­б­ли­во ва­ж­ли­ва для за­без­пе­чен­ня огля­до­во­с­ті при ого­ро­джен­ні спор­ти­в­них май­да­н­чи­ків.

Ого­ро­джен­ня з ка­п­ро­но­вої сі­т­ки
Яв­ляє со­бою ка­п­ро­но­ву сі­т­ку то­в­щи­ною 4 мм і ро­з­мі­ром гні­з­да 100x100 мм, яка за­крі­п­ле­на за до­по­мо­гою ме­та­ле­во­го тро­су до опо­р­них ме­та­ле­вих сті­йок. За­га­ль­на ви­со­та конс­тру­к­ції ого­ро­джен­ня має бу­ти від 2 до 10 ме­т­рів.

 

4. УСТАНОВКА СПОРТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ

 

Від за­га­ль­но­го осві­т­лен­ня фу­т­бо­ль­но­го май­да­н­чи­ка за­ле­жить са­мо­по­чут­тя і спорт­сме­нів, і вбо­лі­ва­ль­ни­ків. При­є­м­на ат­мо­с­фе­ра та хо­ро­ша ви­ди­мість до­по­ма­га­ють гра­в­цям гра­ти кра­ще. Вбо­лі­ва­ль­ни­ки ві­д­чу­ва­ють се­бе як удо­ма та по­ве­р­та­ють­ся сю­ди зно­ву й зно­ву. Уста­но­в­ка осві­т­лен­ня на спор­ти­в­но­му об’є­к­ті - це ін­ве­с­ти­ції в май­бу­т­нє.

У комплектність освітлення входить:
Прожектор EU-ДБУ-16-156-0903-67X-12 шт
Кріплення під прожектори -6 шт.;
Коробка монтажна до запобіжників -6 шт.;
Запобіжник 10A/400V-8 шт.;
Установка 12 прожекторів, підключення, розміщення й настроювання прожекторів, установка опори, відцентровка світильників і опори;
Гарантія на опори -5 років

Середня освітленість поля 300 Люкс.

 

5. ОБЛАШТУВАННЯ МЕТАЛО-КАРКАСНОЇ КОНСТРУКЦІЇ З ПВХ-НАКРИТТЯМ

 

Тентові конструкції, основою яких є металокаркас, дозволяють створювати спорудження різної форми та розміру. Перевагою таких конструкцій є зведення у короткий термін (5-10 днів) і установка на будь-якому рівному майданчику (у тому числі й на готовий або діючий спортивний майданчик, не ушкоджуючи його).
Такі спорудження є легкими збірно-розбірними конструкціями й не належать до класу капітальних споруджень, тому вимагають мінімум документів і погоджень для їхньої установки.
Каркасно-тентове спорудження складається з:

  • збірно-розбірного металокаркасу - великовузлові складальні елементи, що збираються на об'єкті за допомогою болтового з'єднання;

  • тентове ПВХ-покриття (550-950 г/м.кв)- зовнішній шар і внутрішній шар з додаванням утеплювача для поліпшення теплових характеристик спорудження (за бажанням клієнта).

  • фундамент - бетонні тумби із закладними деталями, з'єднані між собою ростверком та армованим каркасом.

 

6.   ОБЛАШТУВАННЯ ПОВІТРООПІРНОЇ СПОРУДИ

 

По­ві­т­ро­о­по­р­ні спо­ру­ди - це пре­к­ра­с­на су­час­на аль­те­р­на­ти­ва ка­пі­та­ль­ним бу­ді­в­лям і ка­р­ка­с­ним конс­тру­к­ці­ям, що має ряд ва­ж­ли­вих пе­ре­ваг:


Мо­бі­ль­ність. Конс­тру­к­ція мо­же бу­ти змо­н­то­ва­на, а так са­мо і де­мо­н­то­ва­на в те­р­мі­ни до 2 днів.
Ком­па­к­т­ність. Ро­з­мі­ри конс­тру­к­ції в де­мо­н­то­ва­но­му ста­ні в се­ре­д­ньо­му скла­да­ють бли­зь­ко 0,5% від пло­щі змо­н­то­ва­ної спо­ру­ди.


До­в­го­ві­ч­ність. Га­ра­н­то­ва­ний те­р­мін слу­ж­би конс­тру­к­цій пі­с­ля уста­но­в­ки - не ме­н­ше 15 ро­ків.
Про­с­то­та об­слу­го­ву­ван­ня. Для по­то­ч­но­го тех­об­слу-­го­ву­ван­ня та ре­мо­н­ту конс­тру­к­ції до­сить бу­де 4 чо­ло­вік.


Еко­но­мі­ч­ність. По­ві­т­ро­о­пі­р­на конс­тру­к­ція мо­же крі­пи­ти­ся до стрі­ч­ко­во­го фу­н­да­ме­н­ту не­гли­бо­ко­го за­ля­ган­ня, а та­кож вста­но­в­лю­ва­ти­ся на да­хах бу­ді­вель, па­р­кі­н­гів, на го­то­вих спор­ти­в­них май­да­н­чи­ках. До­зво­ляє пе­ре­к­ри­ва­ти ве­ли­кі пло­щі (500-7000 м.кв.) без зве­ден­ня опо­р­них еле­ме­н­тів все­ре­ди­ні бу­ді­вель. 


Мі­ні­мум до­ку­ме­н­тів на офо­р­м­лен­ня. Да­ний тип кон-­ст­ру­к­цій на­ле­жить до тим­ча­со­вих спо­руд, то­му не по­т­рі­бен до­звіл на бу­ді­в­ни­ц­т­во, про­е­к­ту­ван­ня і про­хо­джен­ня ек­с­пе­р­ти­зи, що спро­щує про­це­ду­ру уз­го­джен­ня в дер­жа­в­них ор­га­нах.
По­ві­т­ря­о­по­р­ні конс­тру­к­ції до­зво­ля­ють з не­ви­со­ки­ми за­тра­та­ми на­кри­ти по­т­рі­б­ний об'єкт і ви­ко­ри­с­то-­ву­ва­ти йо­го ці­лий рік. У по­рі­в­нян­ні з ка­пі­та­ль­ни­ми спо­ру­да­ми, по­ві­т­ря­но­о­по­р­ні конс­тру­к­ції в кі­ль­ка ра­зів де­ше­в­ше і про­с­ті­ше в бу­ді­в­ни­ц­т­ві.

 

Реалізовані

проекти

Футбольний стадіон ім. В. Баннікова, м. Київ

пров. Лабораторний, 7А

Міні-футбольне поле (40х19 м.)

Футбольний стадіон ім. В. Баннікова, м. Київ

пров. Лабораторний, 7А

Футбольне поле (42х67 м.)

СК "Політ", м. Київ

пр. Повітрофлотский,80

Міні-футбольне поле 1 (42х24 м.)

Футбольний стадіон ім. В. Баннікова, м. Київ

пров. Лабораторний, 7А

Міні-футбольне поле №2 (42х22 м.)

СК "Політ", м. Київ, пр. Повітрофлотський, 80

Міні-футбольне поле 2 (42х24 м.) 

2013 р.

1/11

СК "Політ", м. Київ, пр. Повітрофлотський, 80

Міні-футбольне поле 1 (42х24 м.) 

2013 р.

1/7

СК "Політ", м. Київ

пр. Повітрофлотский,80

Міні-футбольне поле 2 (42х24 м.)

СК "Атлет", м. Київ, вул. Тростянецька, 60

Міні-футбольне поле (42х24 м.) 

2013 р.

1/7

СК "Атлет", м. Київ

вул. Зрошувальна, 4А

Футбольне поле (42х23 м.) 2015 р.

СК "Чемпіон", м. Київ, вул. Вербицького, 32

Міні-футбольне поле (42х22 м.) 

2012 р.

1/23

СК "Чемпіон", м. Київ, вул. Вербицького, 32

Міні-футбольне поле (42х24 м.) 

2012 р.

1/5

СК "Чемпіон", м. Київ, вул. Вербицького, 32

Міні-футбольне поле (42х22 м.) 

2012 р.

1/6

Стадіон "Спартак", м. Київ, вул. Кирилівська, 105

Міні-футбольне поле (42х24 м.) 

2013 р.

1/7

Стадіон "Спартак", м. Київ, вул. Кирилівська, 105

Міні-футбольний манеж (40х18 м.) 

2013 р.

1/16

СК "Оболонь", м.Київ

вул.Лебединська,23

Міні-футбольний манеж (42х24 м.) 2016 р.

СК "Восход", м. Київ, вул. Бориспільська, 8

Міні-футбольне поле (36х18 м.) 

2015 р.

1/1

СК "Караваєві Дачі", м. Київ, вул. Польова, 72б

Міні-футбольне поле (42х24 м.) 

2015 р.

СШ 31, м. Дніпро

Міні-футбольне поле (42х22 м.) 

2015 р.

СШ 36, м. Дніпро

Міні-футбольне поле (42х22 м.) 

2015 р.

СШ 29, м. Чернігів

Міні-футбольне поле (42х22 м.) 

2015 р.

1/6

СШ 27, м. Чернігів

Міні-футбольне поле (42х22 м.) 

2015 р.

Центральний стадіон,

м. Корсунь-Шевченківський

Футбольне поле (109х69 м.) 2015 р.

СШ 17, м. Рівне

Міні-футбольне поле (42х24 м.) 

2015 р.

1/6

м. Рівне

Міні-футбольне поле (42х24 м.) 

2015 р.

1/1

СК "Політ", м. Київ

пр.Повітрофлотський,80

Міні-футбольне поле 3 (42х24 м.) 2017 р.

Незарабом відкриття!

Центральний стадіон, м. Вишневе

Футбольне поле (107х67 м.) 

2015 р.

1/11

Аренда мини футбольного поля • Секция футбол • Детская школа футбола • Академия детского футбола • Строительство футбольных полей • Детская секция по футболу • Искусственное покрытие футбольного поля • Аренда мини футбольного поля • Школа футбола • Аренда зала для футбола • Школа футбола для детей • Футбол аренда • Аренда футбольного зала • Детские футбольные команды • Футбол для детей • Укладка искусственного покрытия • ​Искусственная трава укладка • Искусственная трава Saltex • Укладка искусственной травы • Устройство футбольного газона • Основа футбольного поля • Ограждение футбольной площадки • Каркас для футбольного поля • Обслуживание футбольного поля • Турнир по футболу • СК REJO ПОЛЕТ пр.Воздухофлотский 80 • Атлет REJO • REJO Восход • Освещение футбольного поля • Светодиодное освещение спортивной площадки